Proces verbal

Încheiat azi 17.10.2019 ora 1300 cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din șos. Olteniței nr. 31A, convocată prin Dispoziția primarului nr. 478/11.10.2019 și convocarea membrilor consiliului local nr. 50163/11.10.2019, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului, bugetului și regulamentului aferent activității sportive „Cupa Popești-Leordeni la fotbal - Ediția I 2019”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 2. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii numărul 29/10.04.2017 și actualizarea Caietului de Sarcini privind delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public din orașul Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru lucrări de construcție și întreținere a drumurilor, aflate pe domeniul public de pe raza administrativ teritorială a UAT Popești-Leordeni executate de SC Util Pub Prest Eco PPL SRL; inițiator: Primar Petre Iacob.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: „Amenajare parc și parcare supraterană în oraș Popești-Leordeni“; inițiator: Primar Petre Iacob.
 5. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor unitare pentru lucrări/servicii de amenajare și întreținere spații verzi aflate pe domeniul public de pe raza administrativ teritorială a UAT Popești-Leordeni, executate de SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL; inițiator: Primar Petre Iacob.
 6. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1, pct. 5 din HCL nr. 42/25.03.2019 cu privire la aprobarea programului anual al activităților culturale, sportive și de tineret; inițiator: Primar Petre Iacob.
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni și serviciilor din subordinea Consiliului local al orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 8. Proiect de hotărâre privind acordarea de premii elevilor cu performanțe în domeniul sportiv; inițiator: Primar Petre Iacob.
 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov; inițiator: Primar Petre Iacob.
 10. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare pentru participarea consilierilor locali la ședințele consiliului local Popești-Leordeni și ale comisiilor de specialitate ale acestuia; inițiator: Primar Petre Iacob.
 11. Proiect de hotărâre privind încheierea contractului de sponsorizare între orașul Popești-Leordeni – Direcția de Asistență Socială și S.C. Pigna România Impex S.R.L.; inițiator: Primar Petre Iacob.
 12. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Amenajare Parc Grădinița nr. 2 din oraș Popești-Leordeni”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 13. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 din Hotărârea Consiliului Local nr. 48/18.05.2017 privind constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov; inițiator: Primar Petre Iacob.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional la Contractele de Concesiune pentru Cabinetele Medicale din Str. Școlii nr. 4, oraș Popești-Leordeni, județul Ilfov; inițiator: Primar Petre Iacob.
 15. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale persoanelor fizice și juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului și bugetului aferente organizării evenimentului „1 Decembrie - Ziua Națională a României”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului și a numărului de locuri alocate evenimentului „Explorăm, învățăm și ne jucăm”, destinat elevilor cu rezultate deosebite la învățătură din cadrul școlilor din orașul Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 18. (19) Diverse.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.

Se supune la vot, 13 voturi pentru și 3 abțineri (Alexandru I, Anghel C, Afronie A).

Se dă citire ordinii de zi.

Domnul consilier Năstase Iosif propune suplimentarea ordinii de zi cu proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări a Societății MAGNA BUSINESS DEVELOPMENT S.R.L., în valoare de 5.000 lei, pentru „SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI”; inițiator: Primar Petre Iacob (18).

Se supune la vot ordinea de zi suplimentată, unanimitate voturi pentru, ordinea de zi se renumerotează.

La ședință participă 10 cetățeni din orașul Popești-Leordeni.
Se solicită să se discute anumite probleme după ședința consiliului local.

Se supune la vot propunerea, 14 voturi pentru si 2 abțineri (Alexandru I. și Afronie A.).

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 15 voturi pentru și 1 abținere (Afronie Alin).

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 14 voturi pentru , 1 (una) abținere (Afronie A) și 1 (un) vot împotrivă (Alexandru I).

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 13 voturi pentru, 1 (una) abținere (Afronie A) și 2 voturi împotrivă (Alexandru I, Voicu C).

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 7: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 8: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 15 voturi pentru și 1 (una) abținere (Afronie A).

Punctul 9: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 10: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 15 voturi pentru si 1 (una) abținere (Alexandru I).

Punctul 11: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 12: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 13: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 14: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 15: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 16: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 17: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 18 (S): Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 19: Diverse.

Solicitarea nr. 44923/2019 a SC Toma & Iacob Market SRL privind ocuparea temporară a suprafeței de 5 mp str Oituz domeniul public.
Se dă citire documentației.
Se supune la vot, 12 voturi pentru și 4 împotrivă (Afronie A, Voicu C, Dogaru I, Alexandru I).
Consiuliul local acordă aviz favorabil.

Solicitarea nr. 43984/2019 a SC Casa Funerară Popești privind ocuparea temporară a suprafeței de 18 mp, Șos. Olteniței colț cu Pârâul Rece, domeniul public.
Se dă citire documentației.
Se supune la vot, 13 voturi pentru si 3 voturi împotrivă (Afronie A, Voicu C, Alexandru I).

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta