Proiect de hotărâre
privind aprobarea programului, bugetului și regulamentului aferente activității sportive „Cupa Popești-Leordeni la fotbal - Ediția I 2019”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • Referatul de specialitate nr. 46841/25.09.2019 al Biroului Cultură, Culte, Tineret și Sport;
  • H.C.L nr. 67/03.06.2019 privind bugetul general consolidat al orașului Popești-Leordeni pe anul 2019, capitolul 67.00 - „Cheltuieli pentru cultură, recreere, religie”, subcapitolul Sport - 67.05.01, poziția 202 - „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”;
 • în temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • în baza:
  • art. 105, alin. (1) și alin. (2), lit. h) din Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 129, alin. (7), lit. f), alin. (9), lit. a), art. 136, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă programul activității sportive „Cupa Popești-Leordeni la fotbal - Ediția I 2019”, după cum urmează:
  1. 26 octombrie 2019:
   • 09:00-12:30 - Se va desfășura competiția dintre echipele formate din elevii claselor a III-a și a IV-a;
   • 13:00-16:30 - Se va desfășura competiția dintre echipele formate din elevii claselor a I-a și a II-a.
  2. 27 octombrie 2019:
   • 14:30-5:00 - Se va desfășura finala competiției pentru clasele a III-a și a;
   • 15:30-16:00 - Se va desfășura finala competiției pentru clasele I-a și a II-a;
   • 16:30 - Festivitatea de premiere.
 • Art. 2. – Se aprobă bugetul estimat al activității sportive „Cupa Popești-Leordeni la fotbal - Ediția I 2019”, în valoare de 100.000, care include: promovarea competiției, mingi speciale de fotbal, arbitrajul, asistență medicală, echipament sportiv pentru toți participanții la competiție și festivitatea de premiere (cupe, medalii, diplome).
 • Art. 3. – Se aprobă regulamentul activității sportive „Cupa Popești-Leordeni la fotbal - Ediția I 2019”, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte din prezenta hotărâre.
 • Art. 4. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, Serviciul Financiar Buget, Serviciul Achiziții Publice și Investiții Locale și Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă.
 • Art. 5. – Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă, prin Biroul Cultură, Culte,Tineret și Sport, va asigura justificarea cheltuielilor.
 • Art. 6. – Secretarul orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.
Document semnat