Proiect de hotărâre
privind acceptarea unei sponsorizări a Societății MAGNA BUSINESS DEVELOPMENT S.R.L., în valoare de 5.000 lei, pentru „SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Referatul de specialitate nr. 50819/15.10.2019 al Serviciului Administrație publică, Autorizare, Autoritate tutelară;
 • în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare;
 • în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 994/1994 privind aprobarea instrucțiunilor pentru aplicarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea;
 • în conformitate cu prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;
 • având în vedere adresa nr. 1303/11.10.2019 a clubului sportiv „SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI”, înregistrată la Registratura generală a Primăriei orașului Popești- Leordeni sub nr. 50114/11.10.2019, referitoare la încheierea unui contract de sponsorizare în valoare totală de 5.000 (cincimii) Lei, între „SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI” și Societatea MAGNA BUSINESS DEVELOPMENT S.R.L.;
 • în baza art. 129, alin. (7), lit. f), art.291, art. 136, alin (1) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se acceptă sponsorizarea din partea Societății MAGNA BUSINESS DEVELOPMENT S.R.L., în valoare totală de 5.000 lei, pentru clubul sportiv „SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI”, conform contractului de sponsorizare prevăzut în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Se împuternicește directorul general al clubului sportiv SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI să semneze contractul de sponsorizare.
 • Art. 3. – Directorul general al clubului sportiv SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI va aduce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta hotărâre.
 • Art. 4. – Secretarul orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.
Document semnat