Proiect de hotărâre
privind aprobarea programului și bugetului aferente organizării evenimentului „1 Decembrie - Ziua Națională a României”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • Referatul de specialitate nr. 49162/07.10.2019 al Biroului Cultură, Culte, Tineret și Sport, din cadrul Serviciului Educație, Cultură și Protecție Civilă;
  • prevederile H.C.L. nr. 67/03.06.2019 privind bugetul general consolidat al orașului Popești-Leordeni pe anul 2019, capitolul 67.00 - „Cheltuieli pentru cultură, recreere, religie”;
  • prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Legii nr. 10/1990 privind proclamarea zilei naționale a României, prin care ziua de 1 decembrie a fost adoptată ca zi națională și sărbătoare publică în România;
  • prevederile art. 12, alin. (2) din Constituția României;
  • art. 129, alin. (7), lit. d), și art. 196, alin. (1), lit. a), din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă programul evenimentului „1 Decembrie - Ziua Națională a României”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. –Se aprobă bugetul pentru organizarea evenimentului „1 Decembrie - Ziua Națională a României”, în valoare estimată de 450.000 lei, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta.
 • Art. 3. – Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă, prin Biroul Cultură, Culte,Tineret și Sport, va asigura justificarea cheltuielilor.
 • Art. 4. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, Serviciul Financiar Buget, Serviciul Achiziții Publice și Investiții Locale și Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă.
 • Art. 5. – Secretarul orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat