Proiect de hotărâre
privind aprobarea tarifelor unitare pentru lucrări de construcție și întreținere a drumurilor, aflate pe domeniul public de pe raza administrativ teritorială a UAT Popești-Leordeni, executate de SC UTILPUB P REST ECO SERV PPL SRL

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Referatul de Specialitate al D.A.D.P.P, Nota de Fundamentare a SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL și Referatul de Aprobare al Primarului Orașului Popești-Leordeni;
 • Având în vedere următoarele prevederi:
  • Art.28, lit. j) din O.G71/2002;
  • Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților-republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • O.G nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, actualizată;
  • Legea 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților;
 • în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit.d), alin (7), lit c), i) și j) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă tarifele unitare pentru lucrări de construcție și întreținere a drumurilor aflate pe domeniul public de pe raza administrativ teritorială a UAT Popești-Leordeni, executate de S.C UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Primarul Orașului Popești-Leordeni prin D.A.D.P.P și SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL vor duce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri, conform competențelor.
 • Art. 3. – Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Orașului Popești-Leordeni.
Document semnat