Dispoziție
privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară al aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni

Primarul orașului Popești-Leordeni:

  • Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Juridic, Relații cu Publicul, IT și Arhivă înregistrat cu numărul 13828/21.03.2019, privind propunerea de aprobare a Regulamentului de Ordine Interioară al aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni;
  • în conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, Legii nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice, Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, Titlul XI Răspunderea Juridică, Capitolul I Regulamentul intern, ale Legii nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice și din alte unități care semnalează încălcări ale legii și ale Ordinului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice;
  • în baza art. 68 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Dispun

  • Art. 1. – Începând cu data de 21 martie 2019 se aprobă Regulamentul de ordine interioară pentru aparatul de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta dispoziție.
  • Art. 2. – Regulamentul intern se aduce la cunoștința salariaților și produce efecte din momentul înștiințării acestora prin grija conducătorilor direcțiilor, serviciilor și birourilor.
  • Art. 3. – Regulamentul se afișează pe site-ul instituției www.ppl.ro.
  • Art. 4. – Serviciului Resurse Umane, Juridic, Relații cu Publicul, IT și Arhivă va duce la îndeplinire prevederile prezentei Dispoziții.
  • Art. 5. – Prezenta dispoziție poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare la instanțele judecătorești.
  • Art. 6. – Secretarul orașului va asigura comunicarea prezentei potrivit competențelor.

Dipoziția nr. 172 din 21.03.2019

Document semnat