Proiect de hotărâre
privind acordarea de premii elevilor cu performanțe în domeniul sportiv

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • Referatul de specialitate al Compartimentului Educație din cadrul Serviciului Educație, Cultură si Protecție civilă, înregistrat sub nr. 43441/11.09.2019, Referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 43450/11.09.2019;
  • H.C.L 80/23.07.2018 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea de premii elevilor/tinerilor cu rezultate deosebite - Premiul I, II, III - aur , argint, bronz la faza Națională, Internațională, Județeană si Interjudețeană /Regională a olimpiadelor școlare, concursurilor și competițiilor;
 • în temeiul:
  • art. 105 alin. (1) si (2), lit. h) din Legea educației naționale;
  • Legea educației fizice si sportului nr. 69/2000 cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 7 lit. v) din Statutul Elevului aprobat și emis prin Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4742/2016;
  • Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 129 alin. (7), lit. a) ș lit. f), art. 136 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă acordarea de premii pentru performanțe în domeniul sportiv, următorilor elevi:
  1. Constantin Iannis - Faza Internațională Judo, locul I - 2,000 lei;
  2. Sandu George Ionuț - Faza Internațională Judo, locul III - 1.600 lei;
  3. Dumitrache Ștefan Claudiu - Faza Națională Fotbal, locul I - 1.500 lei;
  4. Constantin Cristian - Faza Națională înot, locul I - 1.500 lei.
 • Art. 2. – Plata premiilor se face din bugetul local prin Serviciul Financiar Buget.
 • Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, Direcția Contabilitate, Serviciul Financiar Buget și Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă.
 • Art. 4. – Secretarul orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat