Proiect de hotărâre
privind aprobarea programului și a numărului de locuri alocate evenimentului „Explorăm, învățăm și ne jucăm”, destinat elevilor cu rezultate deosebite la învățătură din cadrul școlilor din orașul Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Educație din cadrul Serviciului Educație, Cultură și Protecție Civilă, înregistrat sub nr. 48813/04.10.2019, Referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 48814/04.10.2019;
 • în temeiul:
  • art. 105, alin. (1) și (2) lit. e) și h) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 modificată și consolidată;
  • art. 7 lit. v) din Statutul Elevului aprobat și emis prin Ordinul Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4742/2016;
  • art. 23 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 129, alin. (7) lit. a) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă programul evenimentului „Explorăm, învățăm și ne jucăm”, conform anexei nr. 1, parte integrantă din Proiectul de Hotărâre.
 • Art. 2. –Se aprobă un număr total de 384 locuri pentru eveniment, pe baza bugetului alocat prin H.C.L. 67/03.06.2019.
 • Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, Serviciul Achiziții Publice și Investiții, Serviciul Financiar Buget și Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă.
 • Art. 4. – Secretarul orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat