Proiect de hotărâre
privind acordarea unor facilități fiscale persoanelor fizice și juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Primarul Orașului Popești-Leordeni, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 privind alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;
 • Analizând:
  • Raportul de specialitate nr. 47759/30.09.2019 întocmit de Directorul executiv al Direcției Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Popești-Leordeni;
  • Raportul de specialitate nr. 47760/30.09.2019 întocmit de Serviciul Resurse Umane, Juridic, Relații cu Publicul, IT și Arhivă din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Popești-Leordeni;
 • Considerând prevederile:
  • Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanței de Urgență nr. 57/2019privind Codul administrativ;
  • Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind acordarea unor facilități fiscale, art. 32;
 • în temeiul art. 136 alin. (1) și art. 166 alin. (4) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă procedura privind acordarea unor facilități fiscale persoanelor fizice și juridice care au calitatea de contribuabili ai Orașului Popești-Leordeni, conform anexei ce cuprinde pagini și face parte integrantă din prezenta hotărâre. Facilitățile fiscale constau în anularea accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018, condiționată de achitarea obligațiilor principale până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv.
 • Art. 2. – Direcția Impozite și Taxe Locale va efectua toate demersurile necesare în vederea îndeplinirii condițiilor pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.
 • Art. 3. – Autoritatea executivă a Orașului Popești-Leordeni va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
 • Art. 4. – Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Orașului Popești-Leordeni.
Document semnat