Proiect de hotărâre
privind încheierea contractului de sponsorizare între orașul Popești-Leordeni – Direcția de Asistență Socială și S.C. Pigna România Impex S.R.L.

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere referatul de specialitate înregistrat cu nr. 48030 din data de 01.10.2019 al Direcției de Asistență Socială Popești-Leordeni, precum și referatul de aprobare al primarului U.A.T Popești-Leordeni, înregistrat cu nr. 48031 din data de 01.10.2019;
  • în conformitate cu prevederile art. 1, art. 4 și art. 5 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 69 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • în temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (7), lit. b), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit .a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • în baza prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă încheierea contractului de sponsorizare între orașul Popești-Leordeni- Direcția de Asistență Socială și S.C. Pigna România Impex S.R.L., în valoare totală de 2376 lei fără TVA, conform Anexei nr. 1 din contract.
  • Art. 2. – D.A.S va asigura recepția cantitativă precum și justificarea către Direcția Contabilitate.
  • Art. 3. – Primarul, Secretarul orașului Popești-Leordeni, Direcția de Asistență Socială, Direcția Contabilitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Document semnat