Proiect de hotărâre
privind încetarea aplicabilității Hotărârii nr. 29/10.04.2017, și actualizarea Caietului de Sarcini privind delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public din orașul Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Referatul de aprobare a domnului primar Petre IACOB, înregistrat sub nr. 47674/30.09.2019, Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 47672/30.09.2019;
 • în baza:
  • prevederilor Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;
  • prevederile art.9 alinți) din Legea 230/2006- a serviciului de iluminat public cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiuni de servicii;
 • în temeiul art. 129, alin. (4), lit. d), din OUG 57/2019 – privind Codul Administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă încetarea aplicabilității Hotărârii nr. 29 din 10. 04.2017.
 • Art. 2. – Se aprobă actualizarea Caietului de Sarcini pentru delegarea prin concesiune a serviciului de iluminat public din orașul Popești-Leordeni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Secretarul Orașului Popești-Leordeni, și de aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești-Leordeni.
Document semnat