Proiect de hotărâre
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • Referatul de aprobare a Primarului Orașului Popești-Leordeni înregistrat cu nr. 47752/30.09.2019;
  • Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București-Ilfov înregistrată cu nr.714/04.09.2019;
 • În conformitate cu prevederile:
  • Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
  • Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
 • în temeiul prevederilor art. 129, alin. (2) lit. d), alin. (7), lit. n) și art. 132 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se împuternicește domnul PETRE IACOB, primar al orașului Popești-Leordeni, cetățean român, ..... ..... ..... ..... ...... ...... ....... să facă parte din Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică
 • Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 5 din HCL nr.62/2017 și se înlocuiește cu art. 1 de mai sus.
 • Art. 3. – Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Popești-Leordeni și persoana desemnată la art. 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 • Art. 4. – Toate celelalte prevederi ale HCL Popești-Leordeni nr. 62/ 2017 rămân în vigoare.
 • Art. 5. – Prezentă va fi comunicată prin grija Secretarului orașului Popești-Leordeni, conform competențelor legale.
Document semnat