Proiect de hotărâre
privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții: „Amenajare parc și parcare supraterană în oraș Popești-Leordeni“

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Examinând:
  • Referatul de aprobare al Primarului Orașului Popești-Leordeni;
  • Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții;
 • Având în vedere:
  • Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Prevederile H.G. nr. 907/2006 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
 • în temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrati.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economici rezultați din studiul de fezabilitate aferenți obiectivului de investiții „Amenajare parc și parcare supraterană în Orașul Popești-Leordeni”, conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – (1) Primarul Orașului Popești-Leordeni, Serviciul Achiziții Publice si Invesitii, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor;
  (2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Orașului Popești-Leordeni.
Document semnat