Proces verbal

Încheiat azi 14.04.2020 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la Liceul Teoretic Radu Popescu – Sala de Sport, din Str. Leordeni nr. 52, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 163/07.04.2020 și convocarea consilierilor locali prin adresa nr. 18963/07.04.2020, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de Activitate pentru anul 2019 al Societății UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.; inițiator: Primar Petre Iacob.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Lărgire strada Amurgului – Acces șoseaua Berceni – în orașul Popești-Leordeni”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Amenajare și extindere Cămin Cultural pentru Centru Multifuncțional”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării imobilului „Corp clădire Grădinița nr. 4; Amenajării teren - alei dale; Amenajare teren-alei + platforme beton” din șos. Olteniței nr. 27 din domeniul privat al orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru imobilul situat în Orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov, str. Leordeni nr. 52, Liceul Teoretic „Radu Popescu”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 6. Proiect de hotărâre privind situațiile care motivează acordarea ajutoarelor de urgență, conform prevederilor art. 28 din Legea 416/2001 privind venitul minim acordat, cu modificările și completările ulterioare; inițiator: Primar Petre Iacob.
 7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind Acordul administratorului drumului public local pentru realizarea în zona drumurilor publice de interes local a lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, și pentru intervenție în regim de urgență în caz de avarie la rețelele edilitare de pe raza orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov; inițiator: Primar Petre Iacob.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului, bugetului și regulamentului aferente activității sportive „Ștafeta școlilor”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 31.12.2019 centralizat, inclusiv unitățile subordonate; inițiator: Primar Petre Iacob.
 10. Proiect de hotărâre privind completarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local nr. 15/29.01.2020; inițiator: Primar Petre Iacob.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării „Clădire Cămin Cultural, modernizare construcție Cămin Cultural și gard Cămin Cultural” situat în sos. Olteniței nr.64, aparținând domeniul privat al orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 12. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a orașului Popești-Leordeni pentru anul 2019; inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.

Nu sunt obiecțiuni.

Se supune la vot, 17 voturi pentru și 2 abțineri (Voicu C , Afronie A).

Se dă citire ordinii de zi.

Domnul consilier Șutru Pavel propune suplimentarea ordinii de zi cu:

Se supune la vot ordinea de zi asa cum a fost suplimentată, unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 7: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 8: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 9: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 18 voturi pentru și 1(una) abținere (Radu I).

Punctul 10: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 11: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 12: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 13: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 14: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 15: Se dă citire adresei nr. 344/30.03.2020 înregistrată la instituția noastră sub nr. 18380/03.04.2020 privind Decizia nr. 05/30.04.2020 a Camerei de Conturi Ilfov.
Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni a luat act de Decizia nr 5/2020.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta