Proiect de hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Lărgire strada Amurgului – Acces șoseaua Berceni – în orașul Popești-Leordeni”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere Referatul de aprobare a domnului primar Petre Iacob înregistrat sub nr. 17919/31.03.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 17918/31.03.2020;
  • În baza:
    • Prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
    • Prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
  • În temeiul art. 129 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul „Lărgire strada Amurgului – Acces șoseaua Berceni – în orașul Popești-Leordeni”, conform anexei care face parte integrantă din prezeta hotărâre.
  • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, Secretarul General al orașului Popești-Leordeni și de aparatul de specialitate al primarului orașului Popești-Leordeni.
Document semnat