Proiect de hotărâre
privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare, al orașului Popești-Leordeni la 31.12.2019 centralizat, inclusiv unitățile subordonate

Consiliul local al oraşului Popeşti-Leordeni, întrunit în şedinţă ordinară,

 • Având în vedere:
  • Raportul de specialitate al șef Serviciu Financiar Buget înregistrat sub nr. 12544/02.03.2020;
  • Referatul de aprobare al primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 12546/02.03.2020;
  • Raportarea bilanțului și contului de execuție bugetară nr. 12788/25.02.2020;
 • În conformitate cu prevederile:
  • Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
  • Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  • HCL nr. 137/13.12.2018 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale pentru anul 2019, ale orașului Popești-Leordeni;
  • HCL nr. 67/03.06.2019 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Popești-Leordeni pentru anul 2019;
  • Art. nr. 155, alin. (1), lit. c, art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. a) și art. 140 alin (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Hotărăște.

 • Art. 1. – Aprobă Execuția bugetului de venituri pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare la 31.12.2019 conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din care încasări din:
  • Execuția bugetului de venituri la 31.12.2019
   • venituri din secţ. funcţionare = 56.111.480,62 lei
   • venituri din secţ. dezvoltare = 12.040.763,87 lei
   • Total încasări 31.12.2019 = 68.152.244,49 lei
 • Art. 2. – Aprobă Execuția bugetului de cheltuieli pe secțiunea de funcționare și respectiv de dezvoltare la 31.12.2019, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din care plăți efectuate pentru:
  • Execuția bugetului de cheltuieli la 31.12.2019
   • secţiunea de funcţionare = 68.879.423,14 lei
   • secţiunea de dezvoltare = 29.876.704,47 lei
   • Total plăţi 31.12.2019 = 98.756.127,61 lei
 • Art. 3. Constată dimensionarea proporţională a cheltuielilor de funcţionare în raport cu gradul de colectare a veniturilor din exploatare.
 • Art. 4. Constată înregistrarea deficitului în sumă de 30.603.883,12 lei la data de 31.12.2019, ca diferență între veniturile încasate și plățile efectuate.
 • Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov, Instituţiei Primarului, Serviciului Financiar Buget şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului Generai UAT Popești-Leordeni, prin publicare pe site-ul oficial al oraşului www.ppl.ro şi pe cel al MDRAP.
Document semnat