Proiect de hotărâre
privind situațiile care motivează acordarea ajutoarelor de urgență, conform prevederilor art. 28 din Legea 416/2001 privind venitul minim acordat, cu modificările și completările ulterioare

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere referatul de specialitate înregistrat cu nr. 12136/28.02.2020 al Direcției de Asistență Socială Popești-Leordeni, precum și referatul de aprobare al primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrat cu nr. 12964/04.03.2020;
  • Ținând cont de prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare, precum și Legii nr. 416/2001, modificată;
  • În baza prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (7), lit. b), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă situațiile care motivează acordarea ajutoarelor de urgență stabilite de art. 28, alin. (2) și (4) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Începând cu data prezentei încetează aplicabilitatea HCL nr. 7/28.02.2013.
  • Art. 3. – Primarul orașului Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
  • Art. 4. – Secretarul General UAT al orașului Popești-Leordeni, va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.
Document semnat