Proiect de hotărâre
privind aprobarea Raportului de Activitate pentru anul 2019 al Societății UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Monitorizare proceduri administrative și Arhivă înregistrat sub nr. 17862/31.03,2019;
 • Ținând seama de Adresa Societății UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L., înregistrată în instituția noastră sub nr. 15722/17.03.2020;
 • În conformitate cu prevederile:
  • Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinului ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;
  • Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 129 alin. (2), lit. a), lit. d), precum și alin. (7) lit. n), art. 136, art. 139, alin (1) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă însușirea Raportului de Activitate pentru anul 2019 al Societății UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.
 • Art. 2. – Primarul prin Direcțiile/Compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei Popești-Leordeni precum și Societatea UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L. vor duce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – Secretarul general UAT va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.
Document semnat