Proiect de hotărâre
privind aprobarea casării „Clădire Cămin Cultural, modernizare construcție Cămin Cultural și gard Cămin Cultural” situat în sos. Olteniței nr.64, aparținând domeniul privat al orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul de specialitate înregistrat sub nr. 18255/02.04.2020 și referatului de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 18257/02.04.2020;
 • În conformitate cu prevederile:
   • Legii contabilității nr. 82/1991 republicată în 18.06.2008 cu modificările și completările ulterioare;
   • Prevederile art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
 • Ținând seama de H.C.L nr. 21/28.02.2019 a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni;
 • În temeiul art. 136, alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă casarea imobilului „Clădire Cămin Cultural nr. inventar 21. valoare inventar 878.350,65 lei, modernizare construcție Cămin Cultural nr. inventar 21111, valoare inventar 441.227,90 lei, și gard Cămin Cultural nr. inventar 23, valoare inventar 42.087,50 lei” situate în șos. Olteniței nr. 64, aparținând domeniul privat al orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 2. – Direcția Contabilitate va actualiza datele din evidența cantitativ-valorică și Serviciul Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă va asigura radierea mobilului construcție din evidențele cărții funciare.
 • Art. 3. – Secretarul General al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat