Proiect de hotărâre
privind însușirea Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a orașului Popești-Leordeni pentru anul 2019

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni nr. 14591/10.03.2020 și raportul de specialitate al Secretarului General înregistrat sub nr. 14587/10.03.2020 prin care se propune Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a orașului Popești-Leordeni pentru anul 2019;
  • Ținând seama de prevederile art. 155 alin. (3) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din în OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se însușește raportul Primarului orașului Popești-Leordeni privind starea economică, socială și de mediu a orașului Popești-Leordeni pentru anul 2019, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei hotărâri conform competențelor legale.
Document semnat