Proiect de hotărâre
privind aprobarea programului, bugetului și regulamentului aferente activității sportive „Ștafeta școlilor”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • Raportul de specialitate nr. 9375/17.02.2020 al Biroului Cultură, Culte, Tineret și Sport;
  • H.C.L. nr. 9/29.01.2020 privind aprobarea „Programului anual al activităților cultural-educative, sportive și de tineret din anul 2020”, art. 1, punctul 5;
  • H.C.L nr. 17/06.02.2020 privind aprobarea bugetului general consolidat inițial al orașului Popești-Leordeni pe anul 2020, capitolul 67.00 - „Cheltuieli pentru cultură, recreere, religie”, subcapitolul Sport - 67.05.01, poziția 223 - „Alte cheltuieli cu bunuri și servicii”;
 • În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • În baza:
  • art. 105, alin. 1 și alin. 2, lit. h) din Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 129, alin. (7), lit. f), alin. 9, lit. a), art. 136, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă programul și bugetul activității sportive „Ștafeta școlilor”, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Se aprobă regulamentul activității sportive „Ștafeta școlilor”, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni prin Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă, Serviciul Achiziții Publice și Investiții Locale, Serviciul Financiar Buget, Direcția Contabilitate și Direcția Poliția Locală.
 • Art. 4. – Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă, prin Biroul Cultură, Culte, Tineret și Sport, va asigura justificarea cheltuielilor.
 • Art. 5. – Secretarul orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.
Document semnat