Proiect de hotărâre
privind aprobarea cuantumului și numărului de burse acordate elevilor din unitățile de învățământ de pe raza orașului Popești-Leordeni pentru semestrul II al anului școlar 2019-2020

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • Raportul de specialitate al Compartimentului Educație din cadrul Serviciului Educație, Cultură și Protecție Civilă, înregistrat sub nr. 17871/31.03.2020;
  • Referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrat sub nr. 17872/31.03.2020;
 • În conformitate cu prevederile:
  • art. 4 din Ordinul METCS nr. 5576/07.10.2011, privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;
  • art. 9, alin. (7), art. 82, alin. (1), (2), (3) și art. 105, alin. (2), lit. d) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011;
  • art. 129, alin. (2), lit. d), alin. (7), lit.a), art. 136, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă cuantumul pentru fiecare categorie de bursă acordată elevilor din învățământul preuniversitar de stat, din orașul Popești-Leordeni, în anul școlar 2019-2020, aferent semestrului II, precum și numărul beneficiarilor, după cum urmează:
 • 9 burse de performanță în cuantum de 200/lună,
 • 430 burse de merit, în cuantum diferențiat, după cum urmează:
  • a) Media 10 (zece) - 200 lei/luna - 14 burse,
  • b) Media 9,50 - 9,99 - 150 lei/lună - 139 burse,
  • c) Media 8,50 - 9,49 - 100 lei/lună - 277 burse,
 • 4 burse de studiu, în cuantum de 150/lună,
 • 61 burse de ajutor social, în cuantum de 100 lei/lună.
 • Art. 2. – Plata burselor se va face din bugetul local prin Serviciul Financiar Buget.
 • Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, Direcția Contabilitate, Serviciul Financiar Buget și Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă.
 • Art. 4. – Secretarul General UAT va asigura comunicarea prezentei hotărâri conform competențelor legale.
Document semnat