Proces verbal

Încheiat azi 27.04.2021 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Teoretic Radu Popescu din str Leordeni nr. 52 sau prin aplicația zoom, convocată prin dispoziția Primarului nr. 161/20.04.2021 și adresa de convocare a consilierilor nr. 21368/20.04.2021, cu următoarea ordine de zi:

  1. (10) Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general consolidat inițial al orașului Popești-Leordeni pe anul 2021;inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. (1) Proiect de hotărâre privind deblocarea și utilizarea excedentului bugetar al anului 2020 ;inițiator: Primar Petre Iacob.
  3. (2) Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea proiectului „Bugetare participativă în orașul Popești-Leordeni” ;inițiator: Grupul consilierilor locali ai Alianței USR-PLUS.
  4. (11) Diverse.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.

Doamna consilier Păun C solicită completarea procesului-verbal al ședinței anterioare, după cum urmează:
Punctul 1: - Se completează cu: Domnul consilier Darie Ștefan întreabă: sunt un pic nelămurit, avem un contract de concesiune, dar totuși se poate dezmembra un contract de concesiune din punct de vedere legal?
Răspunde doamna Secretar: Da, se poate dezmembra pentru realizarea obiectivelor cuprinse în caietul de sarcini cu acordul Consiliului Local.
Punctul 2: - Se completează cu: Amendamentul prevede modificarea denumirii și componența Comp. Proiecte și Dezvoltare Locală, astfel: Compartiment Accesare, Implementare și Monitorizare Proiecte și va avea 5 inspectori.
Punctul 4: - Se completează cu: Domnul Darie întreabă: această dezmembrare face parte și ea dintr-un contract de concesiune?
Răspunde doamna Secretar: Nu, din cate știu eu Ecorecycling are diminuată suprafața concesionată prin hotărâre de consiliu.
Darie Ștefan: E vreun litigiu? E liber de orice sarcini?
Doamna Secretar: Nu, e liber de orice sarcini.
Punctul 6: - Se va completa cu: Domnul consilier Bogdan Toader: nu am primit linkul de conectare. Fără conexiune nu putem face ședința, pentru următoarele ședințe să primim linkul și doi - pentru domnul Ștefănescu să ne spună daca s-au stabilit atribuțiile dânsului pentru funcția de viceprimar.
Răspunde domnul Ștefănescu: încă nu s-au finalizat”.

Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.

Domnul consilier Andrei Nistor propune schimbarea ordinii de zi, astfel încât aprobarea proiectului de buget să fie ultimul propus la vot.

Domnul consilier Cazacu S propune suplimentarea ordinii de zi cu:

Se supune la vot propunerea domnului Andrei Nistor: 18 voturi pentru și una abținere (Ciotoianu M).

Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Ca urmare, ordinea proiectelor se modifică prin renumerotare (pct. 2 va deveni pct. 1, iar pct. 1 va deveni pct. 10, pct. 11 - diverse).

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Are cuvântul doamna consilier Păun C care susține aprobarea acestuia, în sensul că este corect și ne ajută să aducem cetățenii mai aproape de administrația publică locală dacă le oferim o parte din bugetul local ca să hotărască ei ce se va face pentru orașul lor.
Se supune la vot: 9 voturi pentru (consilierii USR-PLUS și Darie Șt) și 10 abțineri.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Domnul consilier Nistor A: acest proiect este inițiat de d-nul Primar, dacă vrea să ne spună ceva. Noi am făcut o plângere, considerăm că, componența comisiilor nu este legală și trebuia să se cerceteze. Plângerea este făcută și către Prefectură, mai departe nu avem decât să mergem în instanță.
Dl Primar răspunde: așteptăm răspunsul domnului Prefect.
Se supune la vot: 10 voturi pentru, 1 vot abținere (Darie Șt) și 8 voturi împotrivă (consilierii USR-PLUS)

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 7: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 8: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 9: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 10: Se dă citire documentației.
Dnul Președinte Șutru P întreabă: sunt amendamente?
Se depun 3 amendamente, după cum urmează:
dna Păun C - amendament cu privire la alocarea sumelor aferente voucherelor de vacanță (527.000 lei) la capitolul fond de rezervă.
Se dă citire și se supune la vot: 9 voturi pentru (consilierii USR-PLUS și Darie Șt) și 10 abțineri
dnul Cazacu S - amendament privind alocarea sumelor aferente salarii de bază sănătate, vouchere vacanță, salubritate (servicii și bunuri), servicii cultură pentru: expropriere teren (Danubiana), finanțare învățământ particular, alte bunuri și servicii sănătate și asigurări și asistență socială). Se dă citire și se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
dnul Alexandru Ion - amendament privind alocarea sumei de 150.000 lei de la cap. Chelt. Culturale la Cap. Chelt. Asistență Socială. Se dă citire și se supune la vot: unanimitate voturi pentru.
Domnul consilier Andrei Nistor întreabă dacă au fost depuse contestații.
Dna secretar răspunde: NU.
Domnul președinte îi solicită domnului Pascu M - șef serviciu financiar-buget să dea citire bugetului pe capitole, subcapitole pentru a-l supune la vot.
Domnul Pascu prezintă bugetul de venituri: total venituri secțiunea de dezvoltare și funcționare 113.099.796 lei compusă din venituri proprii și împrumut.
Dl Nistor întreabă: La 48.02.01.02 sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori, e trecut pe trim.I o suma de aproximativ 5.000.000 lei.
Pascu M: este o sumă care trebuie să fie în momentul în care noi am început procedura de cerere de rambursare.
Dnul Turean O: la impozitul pe terenuri persoane fizice ati pus „x”
Pascu M: sunt sumele venite de la DITL. Ca și sumă totală figurează dar nu sunt defalcate.
Dl Alexandru I: Am discutat la ședința pe comisii, haideți să trecem la vot că am avut discuții 6 ore pe comisii.
Dnul Președinte: rugămintea mea este să nu ne mai întoarcem la ce am discutat.
Toată lumea vorbește. Ca urmare, dnul președinte suspendă ședința 5 minute.
Se reiau lucrările.
Dnul Președinte: vă întreb mai aveți ceva la Cap.Venituri?
Dnul Andrei N: la fiecare capitol avem. Dnul Pascu vă mai întreb aveți venituri totale dar între ele aveți un x în loc de sume. Nu este normal.
Dnul președinte: încercați să puneți întrebări ce nu au fost puse.
Dnul Nistor: solicit o explicație logică. Ce înseamnă acel x?
Dnul Primar: lăsați-1 pe dnul Pascu să vorbească, e specialist.
Dnul Pascu: pe capitolul general este suma trecută totală. în cap. respectiv sunt trecute sumele pe care urmează sa le încasăm.
Dnul Nistor: aș vrea un răspuns de ce nu sunt defalcate.
Dnul Primar: Pentru ca sunt venituri estimate.
Se supune la vot: 10 voturi pentru, 1 (una) abținere (Darie Șt) si 8 voturi împotrivă (consilierii USR-PLUS)
Cap. Cheltuieli
Titlul I Cheltuieli de personal - vot: unanimitate voturi pentru.
Titlul II Bunuri si Servicii - vot: unanimitate voturi pentru.
Titlul III Dobânzi - vot: unanimitate voturi pentru.
Dnul Nistor A: vorbim de chestii generale și vrem să intrăm pe fiecare capitol în parte.
Dnul Nistor A: vă rog să menționați că votăm pe titluri, nu pe capitole, am întrebări pentru fiecare capitol în parte.
Dnul Pascu: am participat la comisiile de specialitate și am răspuns la fiecare întrebare.
Dna Păun: acum avem alte întrebări.
Dnul Nistor: d-nule Pascu în lista dvs. de investiții aveți sinteza bugetului și în lista de investiții aveți 44 mii, în sinteza bugetului aveți 45 mii iar în buget-secțiunea de dezvoltare aveți 40 mii. Aceste sume ar trebui să fie identice.
Dnul Pascu: în lista de investiții se trec și investițiile unităților descentralizate.
Dnul Lorin I: dânșii în momentul în care sunt filmați vin cu lecția învățată de cineva de mai sus. Am găsit foi, vin cu lecția învățată de acasă, ordine de zi, cum decurge ședința de aceea fac și această nebuneală.
Dnul Președinte: vom discuta la diverse.
Titlul VII - alte transferuri.
Dnul Nistor A solicită o pauză de 2 minute. Se acordă pauza de consultare.
Se reiau lucrările.
Se supune la vot titlul VII: 10 voturi pentru și 9 abțineri (consilierii USR-PLUS și Darie Șt).
Titlul Asistență Socială
Dnul președinte: are cineva ceva de spus?
Dnul Nistor A: când discutăm pe capitole, am întrebări ptr. fiecare capitol în parte.
Supun la vot: 11 voturi pentru și 8 abțineri (consilierii USR-PLUS)
Titlul X Proiecte cu finanțare
Supun la vot: 11 voturi pentru și 8 abțineri (consilierii USR-PLUS).
Titlul XI - alte cheltuieli
Supun la vot: 10 voturi pentru si 9 abțineri (consilierii USR-PLUS si Darie Șt)
Titlul XIII - active nefinanciare
Dnul Nistor: când discutam pe capitole, am întrebări la fiecare capitol
Se supune la vot: 10 voturi pentru și 9 abtineri(consililierii USR-PLUS și Darie St)
Titlul XVI Rambursări credite.
Supun la vot: 11 voturi pentru si 8 abțineri (consilierii USR-PLUS).
Dnul Pascu M: aceste titluri nu fac altceva decât împreunează toate capitolele.
Dnul Presedinte mai are cineva ceva de spus?
Dnul Nistor A: când discutăm pe capitole, avem la fiecare capitol
Dnul Președinte: nu ati discutat pe comisii?
Supun la vot bugetul local de venituri și cheltuieli integral: 10 voturi pentru și 9 abțineri (consilierii USR-PLUS și Darie St)
Dna Păun solicită consemnarea: ne ati zis ceva și în realitate s-a făcut altceva
Dnul Președinte: o să vă rog să trimiteți în scris d-nului Pascu.

Punctul 11: Diverse.
Se dă citire deciziei Curții de conturi nr 25R4/2021. Consiliul Local a luat act.
Solicitarea nr 20641/16.04.2021 a societății Camara Cumetrilor SRL privind ocuparea temporar a domeniului local în suprafața de 14 mp conform documentației. Se dă citire. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Consiliul Local acordă aviz favorabil.
Solicitarea nr. 16808/29.03.2021 a SC Star Foods EM SRL cu privire la închirierea unui teren- domeniu public în suprafața de 10 mp conform documentației. Se dă citire. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru. Consiliul Local acordă aviz favorabil cu respectarea prevederilor legale privind închirierea prevăzute de Codul Administrativ.
Domnul Horeanu: aș vrea să îl mai întreb ceva pe d-nul Pascu. Văd că domnii de la PRO ROMANIA au adus un amendament cu suma de 180.000 lei ptr cartierul Danubiana, puteți spune ce include acești bani? Ptr că conform raportului nu intră terenul? Eu vreau să știu pentru ce sunt acești bani?
Dnul Primar: Pot să răspund eu?
Dnul Pascu: conform referatului serviciului de achiziții este pentru demararea procedurii de expropiere.
Dnul Horeanu: e o achiziție?
Dnul Pascu: Expropriere, este o negociere.
Dnul Primar: toate drumurile și aleile nu sunt proprietatea Consiliului Local, acolo totul este privat, inclusiv terenul de sub bloc. Acolo nu a funcționat canalizarea din 1986- până în 2008 când am facut-o eu. Vom prelua toate drumurile, instalația de canalizare, iluminatul public, dorim să modernizăm, noi am făcut un raport, am alocat această sumă și urmează să negociem.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat