Proiect de hotărâre
cu privire la aprobarea proiectului „Bugetare participativă în orașul Popești-Leordeni”

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • Văzând:
  • Inițiativa consilierilor locali ai Alianței USR PLUS Popești-Leordeni, elaborată în baza art. 127, art.129 alin.(l) și alin. (2), art. 139 alin. (1) și alin. (2) și art.196 alin (1) lit. a din ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu privire la aprobarea proiectului „Bugetare participativă în orașul Popești-Leordeni”;
  • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 54/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
  • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă implementarea proiectului „Bugetare participativă în orașul Popești-Leordeni”, începând cu exercițiul bugetar aferent anului 2021.
 • Art. 2. – (1) Se aprobă alocarea sumei de 600.000 RON din bugetul de investiții al orașului Popești-Leordeni, pentru proiectele selectate în cadrul proiectului „Bugetare participativă în orașul Popești-Leordeni”.
  (2) Valoarea maximă a unui proiect va fi de 100.000 RON (TVA inclus).
 • Art. 3. – (1) Se aprobă alocarea sumei de maxim 25.000 RON (TVA inclus), din bugetul de investiții al orașului Popești-Leordeni, în vederea achiziționării unei aplicații informatice pentru dezvoltarea platformei publice Online pentru înscrierea și votarea proiectelor din cadrul proiectului „Bugetare participativă în orașul Popești-Leordeni”.
  (2) Platforma va fi dezvoltată în concordanță cu specificațiile prevăzute în Anexa 1, parte integrantă din această hotărâre.
  (3) Achiziția și dezvoltarea platformei se vor face în termen de maxim 3 luni de la aprobarea bugetului cu această destinație.
 • Art. 4. – Se aprobă Regulamentul privind modul de derulare a proiectului „Bugetare participativă în orașul Popești-Leordeni”, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din această hotărâre.
 • Art. 5. – Se aprobă Formularul propunere de proiect, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din această hotărâre.
 • Art. 6. – Se aprobă constituirea unei comisii de evaluare a proiectelor depuse, pentru proiectul „Bugetare participativă în orașul Popești-Leordeni”.
  (1) Comisia de evaluare va fi formată din 9 membri și va avea în componență 3 consilieri locali (câte unul din fiecare partid), 5 reprezentanți ai aparatului de specialitate al primarului (Serviciul juridic, Serviciul financiar buget, Serviciul achiziții publice și investiții, Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului, Serviciul educație, cultură și protecție civilă) și Primarul orașului Popești-Leordeni.
  (2) Comisia de evaluare are rolul de a verifica dacă proiectele respectă criteriile de eligibilitate și condițiile Regulamentului privind modul de derulare a proiectului „Bugetare participativă în orașului Popești-Leordeni”, anexat prezentului proiect.
 • Art. 7. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin intermediul aparatului de specialitate, va duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.
 • Art. 8. – Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija Secretarului general al orașului Popești-Leordeni, a Instituției Prefectului județului Ilfov și a Instituției Primarului orașului Popești-Leordeni și va fi adus la cunoștință publică, prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.ppl.ro.
Document semnat