Proiect de hotărâre
privind modificarea pct. (1) al Anexei nr. 1 la H.C.L nr. 25/25.03.2021 cu privire la aprobarea activității - Atelierul de pictură „Copilul artist”

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere:
  • Raportul de specialitate al Compartimentului Educație înregistrat sub nr. 21196 din 19.04.2021;
  • Referatul de aprobare al domnului Primar Petre Iacob, înregistrat sub nr. 21214 din 19.04.2021;
 • În conformitate cu prevederile:
  • Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • art.103, alin. (2) și art.105 alin. (2), lit h) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011;
 • În temeiul:
  • art. 129, alin. (7), lit. a), și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă modificarea pct. (1) al Anexei nr. 1 la H.C.L nr. 25/25.03.2021 cu privire la aprobarea activității - Atelierul de pictură „Copilul artist”, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Celelalte prevederi din H.C.L nr. 25/25.03.2021 privind aprobarea activității - Atelierul de pictură „Copilul artist” rămân neschimbate.
 • Art. 3. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă va duce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta hotărâre.
 • Art. 4. – Secretarul general UAT va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat