Proiect de hotărâre
privind aprobarea documentatei tehnico-economice pentru investitia „Construire Creșă nr. 1, str. Lămâiței, nr. 1 oraș Popești-Leordeni”

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

  • Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Petre Iacob, înregistrat sub nr. 21501/20.04.2021, raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 21500/20.04.2021;
  • În conformitate cu prevederile:
    • Ordonanta Guvernului nr. 95/12.06.2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A;
  • În temeiul art. 129, alin. (4), lit. d), din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Hotărăște:

  • Art. 1. – Aprobarea documentației tehnico-economice faza Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Construire Creșă nr. 1, str. Lămâiței, nr. 1 oraș Popești-Leordeni”, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Construire Creșă nr. 1, str. Lămâiței, nr. 1 oraș Popești-Leordeni” conform anexei 2 la prezenta hotărâre.
  • Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Secretarul General al Orașului Popești-Leordeni și de aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești-Leordeni.
Document semnat