Proiect de hotărâre
privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr. 59/11.06.2018, referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Construire Creșă nr. 1 orașul Popești-Leordeni”

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

  • Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Petre Iacob, înregistrat sub nr. 21997/22.04.2021, raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 21994/22.04.2021;
  • În baza: HG 907,art.10,alin5, privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice a documentației aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;
  • În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a), din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr. 59/11.06.2018.
  • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Secretarul General al Orașului Popești-Leordeni și de aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești-Leordeni.
Document semnat