Proiect de hotărâre
privind respingerea plângerii prealabile formulată de către Partidul Uniunea Salvați România și Andrei Nistor

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

  • Având în vedere referatul de aprobare al Primarului Orașului Popești Leordeni înregistrat cu numărul 20991/19.04.2021;
  • Potrivit prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, actualizată;
  • Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local cu numărul 11/2021;
  • În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. (a), art.139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a), din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, republicat și cu modificările ulterioare,

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se respinge plângerea prealabilă formulată de către Partidul Uniunea Salvați România și Andrei Nistor și înregistrată sub nr. 11551/02.03.2021.
  • Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Ilfov, Primarului orașului Popești-Leordeni.
  • Art. 3. – Secretarul general al UAT Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.
Document semnat