Proiect de hotărâre
privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A., a amplasamentului situat în orașul Popești-Leordeni, str. Lămâiței, nr. 1 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire Creșă nr. 1, str. Lămâiței, nr. 1 oraș Popești-Leordeni”

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere Referatul de Aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 21504/20.04.2021, raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 21503/20.04.2021;
 • În conformitate cu prevederile:
  • OG nr 95/12.06.2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A;
 • În temeiul art. 96 alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. g) și art. 300 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol, a amplasamentului, teren intravilan arabil, situat în orașul Popești-Leordeni, str. Lămâiței, nr. 1, aflat în administrarea Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, în suprafață de 5.253 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 125830, nr. Cad. 125830, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către „C.N.I.”-S.A. a obiectivului de investiții „Construire Creșă nr. 1, str. Lămâiței, nr. 1 oraș Popești-Leordeni”.
 • Art. 2. – Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
 • Art. 3. – Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov, a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apa, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.).
 • Art. 4. – Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni, se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului.
 • Art. 5. – Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări finanțate de UAT Oraș Popești-Leordeni în valoare de 860.179,40 lei cu TVA.
 • Art. 6. – Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni se obligă ca, după predarea amplasamentului și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioada de minim 15 ani.
 • Art. 7. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Secretarul General al Orașului Popești-Leordeni și de aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești-Leordeni.
Document semnat