Proces verbal

Încheiat azi 24.10.2018 ora 13.00 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din șos. Olteniței nr. 31A, convocată prin Dispoziția primarului nr. 454 din 17.10.2018, având următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament destinate obiectivului de investiții „Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din oraș Popești-Leordeni” în perioada 01.01.2019-31.12.2019; inițiator: Primar Petre Iacob.
 2. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizări din partea S.C. MAGNA BUSINESS DEVELOPMENT SRL către Sport Club Popești-Leordeni, în valoare de 10.000,00 RONe; inițiator: Primar Petre Iacob.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „IMOBIL FUNCȚIUNI MIXTE — LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI SPAȚII SERVICII ȘI COMERCIALE S+P+5E+6E Retras, AMENAJARE CIRCULAȚII, SPAȚII VERZI, ASIGURARE PARCĂRI, BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 4. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației domnilor Lazăr Marcel și Lazăr Florina Lăcrămioara privind imobilul teren în suprafață de 137 mp, NC 118596, situat pe str. Popești-Vest nr. 31, T55/8 P2 lot 1, în beneficiul orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru gestiunea directă a serviciului public de salubrizare al oraşului Popeşti-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de gestiune directă şi încredinţare directă a activităţilor din cadrul serviciului public de salubrizare al oraşului Popeşti-Leordeni către SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL; inițiator: Primar Petre Iacob.
 7. Proiect de hotărâre privind completarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 85/31.08.2018; inițiator: Primar Petre Iacob.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor la activităţile de amenajare şi întreţinere a zonelor verzi, a parcurilor, a locurilor de agrement din Oraşul Popeşti-Leordeni de către SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL; inițiator: Primar Petre Iacob.
 9. Diverse.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă din dosarul de ședință.
Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Se dă citire ordinii de zi.

Domnul domnul consilier Cazacu Silviu propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte:

 • Proiect de hotărâre privind acceptarea unei sponsorizării de către S.C. DURAZIV SRL, cu 28 seturi de echipamente sportive inscripționate în valoare de 7.048 lei pentru Sport Club Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 • Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al Companiei Municipale Energetica București S.A; inițiator: Primar Petre Iacob.
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea completării și modificării art.2 al Hotărârii Consiliului Local nr.68/22.06.2018; inițiator: Primar Petre Iacob.
 • Proiect de hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul financiar 2018 al SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL; inițiator: Primar Petre Iacob.

Se supune la vot suplimentare ordinii de zi, unanimitate voturi, pentru.
Punctul 9 – diverse va deveni punctul 13 după renumerotare.
Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 14 voturi pentru și 2 (două) voturi împotrivă (Voicu C. și Alexandru I.).

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 14 voturi pentru și 4 (patru) abțineri (Alexandru I., Voicu C., Radu I. și Afronie A.).

Punctul 7: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 8: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 16 voturi pentru, 1 (un) vot împotrivă (Voicu C.) și 1 (una) abținere (Alexandru I.).

Punctul 9: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 10: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 15 voturi pentru, 1 (una) abținere (Alexandru I.) și 2 (două) voturi împotrivă (Voicu C. și Afronie A.).

Punctul 11: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 12: Se dă citire documentației.
Doamna consilier Oncuța Elena anunță abținerea de la vot conform art. 77 din Lg. 393/2004.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 13 voturi pentru, 3 (trei) abțineri (Alexandru I., Voicu C. și Afronie A.) și 1 vot împotrivă (Radu I.).

Punctul 13: Diverse.
Adresa Școlii Gimnaziale loan Bădescu nr. 18061/18.10.2018 privind Raportul de stare privind activitatea desfășurată în anul școlar 2017-2018. Consiliul Local a luat act.
Solicitarea Asociației Club Sportiv Mako Ryu Gym privind aprobarea punerii la dispoziție a sălii de sport din cadrul Liceului Radu Popescu în data de 28.10.2018 orele 10.00-18.00 în vederea organizării unei competiții sportive.
Se dă citire adresei.
Se supune la vot: unanimitate de voturi pentru.
Adresa nr. 17.444/15.10.2018 a doamnei Magdalena-Eugenia Albu privind cererea de ridicare a unei troițe în memoria dnei Smaranda Brăescu si a dnei Ioana Cantacuzino.
Se dă citire solicitării.
Consiliul Local a luat act și o repartizează la D.A.D.P.P.
Solicitarea nr. 16266/06.10.2018 a domnilor Stan Paula Georgiana și Stan Marian prin care cere distribuirea în folosință a terenului din spatele blocului T6/6 din str. Popești Români nr. 12 în sufrafață de 100 mp.
Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 14 voturi pentru, 3 abțineri (Voicu C., Afronie A. și Oncuța E.) și 1 vot împotrivă (Alexandru Ion).
Consiliul Local acordă aviz favorabil cu respectarea prevederilor legale.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta