Proiect de hotărâre
privind acceptarea unei sponsorizări din partea S.C. MAGNA BUSINESS DEVELOPMENT SRL către „Sport Club Popești-Leordeni”, în valoare de 10.000,00 RON

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Ținând cont de solicitarea directorului Clubului Sportiv „Sport Club Popești-Leordeni”, domnul Vasile Boiangiu, înregistrată sub nr. 15770/03.10.2018;
  • având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub nr. 16070/04.10.2018 și expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 16071/04.10.2018;
  • în conformitate cu prevederile art. 1, art. 4 și art. 5 din Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, actualizată, precum și art. 69 din Legea finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
  • în temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (6), lit. a), pct. 6 și art 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. Se acceptă sponsorizarea din partea S.C. MAGNA BUSINESS DEVELOPMENT S.R.L., în valoare totală de 10.000,00 de RON, conform contractului de sponsorizare prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. Se împuternicește Directorul General al „Sport Club Popești-Leordeni”, domnul Boiangiu Vasile să semneze contractul de sponsorizare.
  • Art. 3. „Sport Club Popești-Leordeni” va asigura justificarea, recepția cantitativa și calitativă a sponsorizării.
  • Art. 4. Directorul general al clubului sportiv „Sport Club Popești-Leordeni” va duce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta hotărâre.
Document semnat