Proiect de hotărâre
privind completarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 85/31.08.2018

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere prevederile art. 11 și art. 20 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
 • văzând adresa SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL prin care ni se aduce la cunoștință modificarea Actului Constitutiv al societății prin introducerea unor noi coduri CAEN înregistrată sub nr. 17591/15.10.2018, expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 17859/17.10.2018 și referatul de specialitate înregistrat sub nr. 17858/17.10.2018;
 • în temeiul art. 17, art. 36 alin. (2), lit. a), art. 36, alin. (3), lit. c), art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și art. 30, alin. (1) „Actul constitutiv al societății poate fi modificat ulterior pe baza hotărârii Consiliului Local Popești-Leordeni, în calitate de reprezentant al Asociatului unic orașul Popești-Leordeni și a legislației în vigoare” din Actul constitutiv al societății comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă completarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local nr. 85/31.08.2018, după cum urmează:
  Art. 2. – Se aprobă completarea art. 7, alin. (2) - Activități secundare din Anexa 1 - Actul constitutiv al societății comerciale UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL aprobată prin art. 1 din HCL nr. 78/28.06.2018, prin adăugarea unor noi coduri CAEN după cum urmează:
  • Cod CAEN 4677 – COMERȚ CU RIDICA TA AL DEȘEURILOR ȘI RESTURILOR;
  • Cod CAEN 9003 – SALUBRITATE, DEPOLUARE ȘI ACTIVITĂȚI SIMILARE;
  • Cod CAEN 4941 – TRANSPORTURI RUTIERE DE MĂRFURI;
  • Cod CAEN 5210 – DEPOZITARE;
  • Cod CAEN 5224 – MANIPULARE.”
 • Art. 2. – Celelalte prevederi ale HCL 85/31.08.2018 rămân neschimbate.
 • Art. 3. – Secretarul orașului va face publică prezenta hotărâre și o va comunica Primarului orașului spre ducere la îndeplinire și Instituției Prefectului județului Ilfov spre a fi supusă controlului de legalitate.
 • Art. 4. – Primarul orașului Popești-Leordeni prin S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL va duce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta hotărâre.
 • Art. 5. – Orice prevederi contrare se abrogă.
Document semnat