Proiect de hotărâre
privind acceptarea ofertei de donație către Consiliul local al orașului Popești-Leordeni a unui teren în suprafață de 137 mp

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Oferta de donație înregistrată sub nr. 17305/12.10.2018 prin care domnii Lazăr Marcel și Lazăr Florina Lăcrămioara își exprimă intenția de a dona un teren în suprafață de 137 mp exclusiv în scopul construirii unui loc de joacă pentru copii, referatul de specialitate înregistrat sub nr. 17358/12.10.2018 și expunerea de motive a domnului primar Petre IACOB înregistrată sub nr. 17359/12.10.2018;
 • în conformitate cu:
  • prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;
  • prevederile art. 863, art. 984 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil al României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • dispozițiile art. 36, alin. (5), lit. c), art. 45, alin. (2), lit. e), art. 119, art. 120 și art. 121, alin. (3) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă acceptarea donației domnilor Lazăr Marcel și Lazăr Florina Lăcrămioara pentru imobilul teren în suprafață de 137 mp identificat cu număr cadastral 118596, situat în strada Popești Vest, nr. 31, Tarla 55/8, parcela 2, lot 1, în scopul exclusiv de a construi un loc de joacă pentru copii, în termen de 12 luni, în beneficiul orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 2. – Imobilul prevăzut la art. 1 intră în domeniul public al orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 3. – Consiliul local al orașului Popești-Leordeni împuternicește să semneze încheierea donației în formă autentică pe domnul Petre IACOB.
 • Art. 4. – Primarul, Secretarul orașului Popești-Leordeni prin aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta hotărâre.
Document semnat