Proiect de hotărâre
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „IMOBIL FUNCȚIUNI MIXTE — LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI SPAȚII SERVICII ȘI COMERCIALE S+P+5E+6E Retras, AMENAJARE CIRCULAȚII, SPAȚII VERZI, ASIGURARE PARCĂRI, BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

 • Având în vedere avizul favorabil nr. 16.043/17/1F din 16.01.2018 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism a județului Ilfov, întrunită în ședința din data de 16.01.2018 și avizul arhitectului șef al județului Ilfov nr. 16.043/17/1F din 16.01.2018, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului înregistrat sub nr. 16.660/09.10.2018, expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni nr. 16.661/09.10.2018;
 • ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • în conformitate cu prevederile:
  • art. 25, alin. (1) și art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată prin OUG nr. 7/2011;
  • art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 36, alin. (5), lit. c), punctul 11 și art. 45, alin. (2), lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată cu completările și modificările ulterioare.

Hotărăște.

 • Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „IMOBIL FUNCȚIUNI MIXTE – LOCUIRE COLECTIVĂ ȘI SPAȚII SERVICII ȘI COMERCIALE S+P+5E+6E Retras, AMENAJARE CIRCULAȚII, SPAȚII VERZI, ASIGURARE PARCĂRI, BRANȘAMENTE ȘI UTILITĂȚI” situat în orașul Popești-Leordeni, strada Leordeni, nr. 11, nr.cadastral 118700, pe terenul în suprafață 1.398,86 mp din acte și 1.406,00 mp din măsurătorile cadastrale, aflat în proprietatea soților Nițu Niculae și Nițu Mariana și a soților Trache Grigore și Trache Gabriela conform actului de alipire autentificat sub nr. 3.975/24.08.2016 încheiat la UNNP-BIN Maria Magdalena Țerovan.
 • Art. 2. – Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 5 (cinci) ani de la data aducerii la cunoștință publică.
 • Art. 3. – Dacă în perioada de valabilitate sunt demarate lucrările de execuție, aceasta se prelungește până la finalizarea lucrărilor propuse prin documentație.
Document semnat