Proiect de hotărâre
privind aprobarea modalităţii de gestiune directă şi încredinţare directă a activităţilor din cadrul serviciului public de salubrizare al oraşului Popeşti-Leordeni către SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Directorul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat, domnul Bogdan CERNĂTESCU înregistrat sub nr. 17656/16.10.2018 şi Expunerea de motive a domnului primar Petre IACOB înregistrată sub nr. 17657/16.10.2018;
 • în conformitate cu:
  • prevederile Hotărârii Consiliului Local Popeşti-Leordeni nr. 25/13.03.2018 privind aprobarea înfiinţării SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL, intreprindere publică, având ca asociat unic Oraşul Popeşti-Leordeni, reprezentat prin Consiliul Local Popeşti-Leordeni;
  • prevederile art. 1, alin. (2), lit. e), art. 2, lit. e) şi g), art. 3, art. 8, alin. (3), lit. d!), lit. i) şi lit. k), art. 22, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3) şi alin. (4), art. 23, alin. (1), lit. a), art. 24, alin. (1), lit. b), art. 28, alin. (2), lit. b) şi alin. (21) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile art. 2, alin. (3), lit. b), lit. f), lit. g), lit. h) şi alin. (9), art. 6, alin. (1), lit. e), lit. f), lit. h), lit. i) şi lit. 1), art. 8, alin. (1), art. 12, art. 14, alin. (2), art. 16, art. 25 şi art. 26 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile Ordinului ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor;
  • prevederile Ordinului ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localotăţilor;
  • prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • dispoziţiile art. 36, alin. (2), lit. d), alin. (6), lit. a), pct. 14, alin. (9), art. 45 şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă delegarea gestiunii serviciului de salubrizare al oraşului Popeşti-Leordeni către SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL prin atribuire directă în baza art. 31, alin. (1), lit. b) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Art. 2. – Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a oraşului Popeşti-Leordeni, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – Se aprobă Caietul de sarcini privind activitatea de colectare separată şi transportul separat al deşeurilor provenite de la populaţie precum şi cele provenite din activităţile comerciale, din industrie şi instituţii, conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 4. – Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului public de salubrizare a oraşului Popeşti-Leordeni pentru activitatea privind măturatul, spălatul, stropirea şi întreţinerea căilor publice, conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 5. – Se aprobă Caietul de sarcini al serviciului public de salubrizare a oraşului Popeşti-Leordeni, pentru activitatea privind curăţarea şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ, conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 6. – Se împuterniceşte Primarul oraşului Popeşti-Leordeni, domnul Petre IACOB, să semneze Contractul de delegare a gestiunii.
 • Art. 7. – Orice alte prevederi contrare se abrogă.
 • Art. 8. – Primarul prin Direcţiile de specialitate din cadrul Primăriei Popeşti Leordeni precum şi societatea S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L. vor duce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta hotărâre.
Document semnat