Proiect de hotărâre
privind aprobarea creditelor de angajament destinate obiectivului de investiții „Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din oraș Popești-Leordeni” în perioada 01.01.2019-31.12.2019

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni întrunit în ședința de lucru

  • Având în vedere expunerea de motive a domnului Primar Petre Iacob înregistrată sub nr. 15492/01.10.2018, raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice înregistrat sub nr. 15491/01.10.2018;
  • în baza:
    • prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 – privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
  • în temeiul art. 36 alin. (4) lit. d) și al art. 45 alin. (2) din Legea Administrației Publice Locale nr. 215/2001, cu modificările si completările ulterioare.

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni
Hotărăște.

  • Art. 1. – Se aprobă creditele de angajament, destinate obiectivului de investiții „Reabilitare termică a blocurilor de locuințe din oraș Popești-Leordeni” în perioada 01.01.2019-31.12.2019, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, Secretarul orașului Popești-Leordeni, Administratorul Public al orașului Popești-Leordeni, Direcția Economică, și de aparatul de specialitate al primarului orașului Popești-Leordeni, Serviciul de Achiziții Publice și Serviciul Investiții Tehnic și Urmărire Contracte.
Document semnat