Proiect de hotărâre
privind aprobarea studiului de oportunitate pentru gestiunea directă a serviciului public de salubrizare al oraşului Popeşti-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Directorul Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat, domnul Bogdan CERNĂTESCU înregistrat sub nr. 17653/16.10.2018 şi expunerea de motive a domnului primar Petre IACOB înregistrată sub nr. 17654/16.10.2018;
 • în temeiul:
  • dispoziţiilor art. 1, alin. (2), lit. e), art. 8, alin. (1), art. 22, alin. (3) şi art. 29, alin. (2) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederile art. 11 din Ordonanţa de Uregenţă a Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local;
  • prevederile art. 12, alin. (1) şi art. 13 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • prevederilor art. 36, alin. (2), lit. a), art. 36, alin. (3), lit. c) şi alin. (6), lit. a), pct. 14 din Legea nr. 215 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă studiul de oportunitate pentru gestiunea directă a serviciului public de salubrizare al oraşului Popeşti-Leordeni, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Secretarul oraşului va face publică prezenta hotărâre şi o va comunica Primarului oraşului spre ducere la îndeplinire şi Instituţiei Prefectului judeţului Ilfov spre a fi supusă controlului de legalitate.
Document semnat