Proces verbal

Încheiat azi 12.08.2019 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din șos. Olteniței nr. 31A, convocată prin Dispoziția primarului nr. 377/06.08.2019 și convocarea membrilor consiliului local nr. 37330/06.08.2019, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și ștatului de funcții ale S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.; inițiator: Primar Petre Iacob.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului și bugetului aferente organizării evenimentului „ZILELE ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI 7-8 SEPTEMBRIE”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 4. (3) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Reabilitare strada Drumul Fermei în oraș Popești-Leordeni” ; inițiator: Primar Petre Iacob.
 5. (4) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Platformă beton vechiul amplasament bloc M3” ; inițiator: Primar Petre Iacob.
 6. (5) Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Reabilitare Termică Bloc 1 str. Unirii din oraș Popești-Leordeni”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 7. (6) Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de intervenție la obiectivul Evidenta Informatizată a Persoanelor în vederea obținerii autorizației de Securitate la incendiu”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 8. (7) Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Reabilitare Termică Bloc 2 str. Unirii din oraș Popești-Leordeni”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 9. (8) Proiect de hotărâre privind aprobarea „Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor/situații de urgență (analiza și acoperirea riscurilor, organizarea, planificarea și asigurarea aplicării măsurilor privind activitatea de apărare împotriva incendiilor situații de urgență) pentru semestrul I 2019”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 10. (9) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „Introducere în intravilan în vederea construirii unui ansamblu de locuințe colective Sp+P+4E+5ER, amenajare circulații auto și pietonale, parcări, spații verzi, împrejmuire teren, racord utilități”; inițiator: Primar Petre Iacob.
 11. (10) Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului orașului Popești-Leordeni de a atesta persoanele fizice și de a autoriza persoanele juridice în vederea dobândirii calității de administrator condominii; inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.
La ședință este prezent și domnul Primar Petre Iacob precum și 10 cetățeni ai orașului Popești-Leordeni.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.
Domnul consilier Șutru Pavel propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte:

Dna secretar solicită retragerea de pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind aprobarea programului și bugetului aferent organizării evenimentului „Zilele orașului Popești-Leordeni, 7-8 Septembrie” - inițiator Primar Petre Iacob, deoarece Prefectul Județului Ilfov prin Hotărârea nr. 24/01.08.2019 a aprobat interzicerea organizării de evenimente/manifestări publice pe raza administrativ- teritorială a județului Ilfov.

Se supune la vot ordinea de zi modificată, unanimitate voturi pentru.
Se renumerotează ordinea de zi, astei încât punctul 4 va deveni punctul 3 și așa mai departe.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Propuneri: Cazacu Silviu.
Nu mai sunt propuneri.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Domnul consilier Dogaru I. propune completarea proiectului cu un articol privind încetarea aplicabilității hotărârii anterioare de aprobare a organigramei.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 3 fost 4: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Domnul președinte de ședință Cazacu Silviu se adresează persoanelor care participă la ședință să nu mai filmeze ședința.

Dna Cazacu Adriana: în calitate de consilier local declar acum că nimeni din această încăpere nu are dreptul de a mă filma pe mine personal și de a posta pe rețelele de socializare. Solicit președintelui de ședință să invite afară persoanele care au aparat sau telefon și filmează. Nu mi ați cerut acordul și nu aveți acordul meu.
Deoarece ședința a degenerat se supune la vot evacuarea sălii de ședință de către persoanele care împiedică desfășurarea ședinței consiliului local, unanimitate voturi pentru.
Cu ajutorul poliției locale persoanele care nu au lăsat ședința să se desfășoare în condiții normale au fost evacuate din sală. Se reiau lucrările consiliului local.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 15 voturi pentru și o abținere (Afronie Alin).

Punctul 5: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 6: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 7: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 8: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 9: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 15 voturi pentru și 1 (una) abținere (Dogaru Ion).

Punctul 10: Se dă citire documentației.
Doamna consilier Cazacu Adriana invocă prevederile art. 228 din OUG nr.57/2019.
Se supune la vot, 15 voturi.

Punctul 11: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 12: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Diverse:
Solicitările unităților de învățământ privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni în consiliul de administrație și în consiliul CEAC :
a) Școala Gimnazială Ioan Bădescu :
CEAC - Oncuța Elena
CA - Oncuța Elena, Cazacu Silviu
b) Școala Gimnazială nr.3 :
CEAC - Ursuleac I.
CA - Ursuleac I.
c) Liceul teoretic Radu Popescu :
CEAC - Șutru Pavel
CA - Șutru Pavel și Cazacu Adriana
d) Grădinița Apollo Kids :
CEAC și CA - Stan Florin Radu Virgil

Solicitarea SC Plemarcon SRL privind ocuparea temporară a domeniului public în suprafață de 14 mp.
Se dă citire solicitării.
Se supune la vot, 14 voturi pentru, 1(una) abținere (Afronie A.) și 1 vot împotrivă (Alexandru I.).
Consiliul local acordă aviz favorabil condiționat.

Solicitarea dlui Burtan Alexandru G. privind ocuparea temporară a domeniului public în suprafață de 14 mp.
Se dă citire solicitării.
Se supune la vot, 14 voturi pentru, 1(una) abținere (Afronie A.) și 1 vot împotrivă (Alexandru I.).
Consiliul local acordă aviz favorabil condiționat.

Solicitarea dlui Gâlcă Cătălin privind ocuparea temporară a domeniului public în suprafață de 3 mp pe o perioadă de 30 zile.
Se dă citire solicitării. Se supune la vot, 14 voturi pentru, 1(una) abținere (Afronie A.) și 1 vot împotrivă (Alexandru I.).
Consiliul local acordă aviz favorabil.

După epuizarea ordinii de zi, a avut loc o sesiune de întrebări din partea unor cetățeni ai orașului, iar Consiliul Local a dat răspunsuri.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta