Proiect de hotărâre
privind aprobarea organigramei și ștatului de funcții ale S.C. UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L.

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere raportul Serviciului Resurse Umane, Juridic, Relații cu Publicul, IT și Arhivă nr.33349/16.07.2019 și expunerea de motive a Primarului orașului Popești-Leordeni nr.33351/16.07.2019;
 • ținând cont de prevederile:
  • adresa „SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL” nr.855/2019 prin care solicită adoptarea hotărârii privind aprobarea organigramei și ștatului de funcții ale „SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL” de către Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni;
  • Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 21/28.05.2019;
  • prevederile OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
 • în temeiul prevederilor art. 129 alin. (3) lit. c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă organigrama și ștatul de funcții ale „SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL”, conform anexei nr. 1 și anexei nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – În exercitarea atribuțiilor, directorul general al „SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL” poate transforma funcțiile vacante în funcții de aceeași categorie dar cu altă denumire sau în funcții de nivel superior sau inferior, fără a afecta fondul de salarii. De asemenea este împuternicit să facă modificări, detașări ori mutări pe posturi în cadrul, cu respectarea numărului total de posturi aprobate și a prevederilor legale.
 • Art. 3. – Direcțiile, serviciile și compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Popești-Leordeni și „SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri potrivit competențelor.
 • Art. 4. – Comunicarea și aducerea la cunoștință publică a prezentei hotărâri se vor face conform competențelor, prin grija secretarului orașului Popești-Leordeni.
Document semnat