Proiect de hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Lucrări de intervenție la obiectivul Evidenta Informatizată a Persoanelor în vederea obținerii autorizației de Securitate la incendiu”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere referatul de aprobare a domnului administrator public Florin Preda, înregistrat sub nr. 35957/30.07.2019, raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 35953/30.07.2019;
 • în baza:
  • prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 - privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
  • legi 307/2006 - privind apărarea împotriva incendiilor;
  • OMAI 163/2007 - pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
  • OMAI 210/2007 - pentru aprobarea metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu;
  • prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
 • în temeiul art. 129, alin (4), lit d), din OUG 57/2019 – privind Codul Administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de intervenție la obiectivul Evidenta Informatizată a Persoanelor în vederea obținerii autorizației de Securitate la incendiu” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Secretarul Orașului Popești-Leordeni, și de aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești-Leordeni.
Document semnat