Proiect de hotărâre
privind împuternicirea Primarului orașului Popești-Leordeni de a atesta persoanele fizice și de a autoriza persoanele juridice în vederea dobândirii calității de administrator condominii

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • referatul de aprobare nr. 34148/18.07.2019 al Primarului orașului Popești-Leordeni;
  • raportul de specialitate nr. 29840/01.07.2019 a Compartimentului de relații cu asociațiile de proprietari
 • în conformitate cu prevederile:
  • Art. 10 alineatele (5) și (6) din Legea 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor;
 • în temeiul art. 129 alineatul (1), coroborat cu alineatul (2) lit. b) și cu alineatul (4) lit. c) și e), a art. 139 alineatul (3) din ordonanța de urgență privind Codul administrativ nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – (1) Se împuternicește Primarul orașului Popești-Leordeni să ateste persoanele fizice în vederea dobândirii calității de administrator condominii.
  (2) Atestarea persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de administrator condominii se realizează la cererea acestora, după parcurgerea următoarelor etape:
  1. verificarea de către compartimentul de specialitate a documentelor depuse;
  2. semnarea atestatelor de către Primarul Orașului Popești-Leordeni, în baza propunerii compartimentului de specialitate, ulterior verificării documentației depuse;
  3. eliberarea atestatelor, prin compartimentul de specialitate.
  (3) Taxa stabilită pentru eliberarea atestatului este de 300 RON.
 • Art. 2. – (1) Se împuternicește Primarul orașului Popești-Leordeni să autorizeze persoanele juridice specializate pentru activitatea de administrare.
  (2) Autorizarea persoanelor juridice specializate pentru activitatea de administrare, se realizează la cererea acestora, după parcurgerea următoarelor etape:
  1. verificarea de către compartimentul de specialitate a documentelor depuse;
  2. semnarea autorizației de către Primarul orașului Popești-Leordeni, în baza propunerii compartimentului de specialitate, ulterior verificării documentației depuse;
  3. eliberarea autorizațiilor, prin compartimentul de specialitate.
  (3) Taxa pentru eliberarea autorizației este de 300 RON.
 • Art. 3. – Se aprobă modelul și conținutul atestatului din Anexa nr. 1.
 • Art. 4. – Se aprobă modelul și conținutul autorizației din Anexa nr, 2.
 • Art. 5. – Se aprobă Regulamentul privind atestarea/autorizarea administratorilor de condominii din Anexa nr. 3
 • Art. 6. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Compartimentul de Relații cu Asociațiile de proprietari, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Document semnat