Proiect de hotărâre
privind aprobarea tarifelor unitare întocmite de SC UTILPUB PREST ECO SERE PPL SRL pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi aflate pe domeniul public de pe raza administrativ-teritorială a UAT POPEȘTI-LEORDENI

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Raportul de Specialitate al D.A.D.P.P., nota de fundamentare a SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL și Referatul de aprobare a Primarului Orașului Popești-Leordeni;
 • Având în vedere următoarele prevederi:
  • Legea nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților - republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • O.G. nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, actualizată;
  • Legea 101/2006 Legea serviciului de salubrizare a localităților;
 • în temeiul prevederilor art. 129 alin. (2), lit. d), alin.(7), lit. c), i) si j) din O.U.G. 57/2019 privind CODUL ADMINISTRATIV.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă tarifele unitare întocmite de SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL pentru amenajarea și întreținerea spațiilor verzi aflate pe domeniul public de pe raza administrativ-teritorială a UAT POPEȘTI-LEORDENI.
 • Art. 2. – Primarul Orașului Popești-Leordeni și SC UTILPUB PREST ECO SERE PPL SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.
 • Art. 3. – Comunicarea și aducerea la cunoștință publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Orașului Popești-Leordeni.
Document semnat