Proiect de hotărâre
privind aprobarea programului și bugetului aferente organizării evenimentului „ZILELE ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI 7-8 SEPTEMBRIE”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere:
    • Referatu1 de specialitate al Serviciului Educație, Cultură și Protecție Civilă înregistrat sub nr. 35976/30.07.2019, Referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 36130/31.07.2019;
  • în temeiul dispozițiilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • în baza prevederilor art. 129, alin. (7), lit. d) și e), art. 136, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă programul evenimentului „ZILELE ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI 7-8 SEPTEMBRIE 2019”, conform anexei nr. 1, parte integrată din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Se aprobă bugetul estimat al evenimentului “ ZILELE ORAȘULUI POPEȘTI-LEORDENI 7-8 SEPTEMBRIE 2019”, în valoare de 700.000 lei, care include: închiriere scenă, sunet și lumini, serviciile prestate de artiștii de muzică populară și ușoară, promovarea evenimentului și focul de artificii de la închiderea spectacolului.
  • Art. 3. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, Secretarul orașului Popești-Leordeni, Administratorul Public al orașului Popești-Leordeni, Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat, Serviciul de Educație, Cultură și Protecție Civilă și de aparatul de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni.
Document semnat