Proiect de hotărâre
privind aprobarea „Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor/situații de urgență (analiza și acoperirea riscurilor, organizarea, planificarea și asigurarea aplicării măsurilor privind activitatea de apărare împotriva incendiilor situații de urgență) pentru semestrul I 2019”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Referatul de aprobare al domnului administrator public Florin Preda, înregistrat sub nr. 36187/31.07.2019, Raportul de specialitate al Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă înregistrat sub nr. 36179/31.07.2019
 • în baza:
  • prevederilor art. 13 lit. i) și art. 27 lit. e) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederilor art. 14 lit. e) și f) din O.M.A.I nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
  • prevederilor Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă;
 • în temeiul art. 129, alin (4), lit. d), din Ordonanța de urgență nr 57/2019 - privind Codul Administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă p„Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor/situații de urgență (analiza și acoperirea riscurilor, organizarea, planificarea și asigurarea aplicării măsurilor privind activitatea de apărare împotriva incendiilor situații de urgență) pentru semestrul I 2019” la nivelul orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov, conform anexei nr. 1, parte integrantă la prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Secretarul Orașului Popești-Leordeni, și de aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești-Leordeni.
Document semnat