Proiect de hotărâre
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru „Reabilitare Termică Bloc 2 str. Unirii din oraș Popești-Leordeni”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere referatul de aprobare a domnului primar Petre Iacob înregistrat sub nr. 35688/29.07.2019, raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 35685/29.07.2019;
 • în baza:
  • prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 - privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
  • prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederilor OUG 114/2018- privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;
 • în temeiul art. 129, alin (4), lit d), din OUG 57/2019 – privind Codul Administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Termică Bloc 2 str. Unirii din oraș Popești-Leordeni” conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Secretarul Orașului Popești-Leordeni, și de aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești-Leordeni.
Document semnat