Proces verbal

Încheiat azi 23.12.2019 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din șos. Olteniței nr. 31A, convocată prin Dispoziția primarului nr. 651/16.12.2019 și convocarea membrilor consiliului local nr. 64366/16.12.2019, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate și alegerea modalității de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare menajera, stradală și deszăpezire a Orașului Popești-Leordeni prin demararea unei proceduri de atribuire prin concesiune a unui Contract de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubritate (inclusiv Deszăpezire); inițiator: Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament destinate obiectivelor de investiții din Oraș Popești-Leordeni în perioada 01.01.2020-31.12.2021; inițiator: Primar Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al operatorului economic UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL; inițiator: Primar Petre Iacob.
  4. Diverse.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.

Nu sunt obiecțiuni.

Se supune la vot, 14 voturi pentru și 1 (una) abținere (Niculae A).

Se dă citire ordinii de zi.

Domnul consilier Năstase Iosif propune suplimentarea ordinii de zi cu Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între orașul Popești-Leordeni și Fundația „Simionescu” pentru dezvoltarea unor proiecte comune privind implementarea unor servicii sociale primare și/sau specializate și organizarea unor evenimente comemorative, sărbători legale în interesul cetățenilor orașului Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.

Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.

Punctul 4. - Diverse va deveni punctul 5.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 14 voturi pentru și 1 (una) abținere ( Radu I).

Punctul 2: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, 14 voturi pentru și 1 (una) abținere ( Afronie A ).

Doamna consilier Oncuța Elena iese din sala de ședință.

Punctul 3: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, 2 voturi pentru și 2 abțineri ( Radu I și Afronie A ).

Doamna consilier Oncuța Elena revine în sala de ședință.

Punctul 4: Se dă citire documentației.
Se supune la vot, 14 voturi pentru și 1( una) abținere ( Radu I).

Punctul 5: Divese
Solicitarea nr. 64213/16.12.2019 a SC. MISTER DONTU SRL. privind ocuparea temporară a domeniului public în suprafață de 2 mp din Str. Garian Alexandru nr.11 în perioada 01.01.- 31.12.2020.
Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi pentru.
Consiliul Local acordă aviz favorabil.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar general UAT,
Ichim Margareta