Proiect de hotărâre
privind aprobarea Studiului de oportunitate și alegerea modalității de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare menajera, stradală și deszăpezire a Orașului Popești-Leordeni prin demararea unei proceduri de atribuire prin concesiune a unui Contract de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubritate (inclusiv Deszăpezire)

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

 • Examinând proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate și alegerea modalității de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare stradală și deszăpezire a Orașului Popești-Leordeni — proiect din inițiativa primarului;
 • Analizând Referatul nr. 64295/16.12.2019 prin care se propune aprobarea Studiului de oportunitate și alegerea modalității de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare menajera, stradală și deszăpezire;
 • Reținând prevederile Legii nr. 98/2016, ale H.G. nr. 395/2016, ale Legii nr. 101/2006 republicată și ale Legii nr. 51/2006 republicată;
 • Potrivit prevederilor art. 129 alin (4), lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă Regulamentul serviciului de salubritate al orașului Popești-Leordeni, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Se aprobă Studiul de oportunitate și alegerea modalității de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare menajeră, stradală și deszăpezire a Orașului Popești-Leordeni prin demararea unei proceduri de atribuire prin concesiune a unui Contract de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubritate (inclusiv Deszăpezire), conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – Se aprobă modalitatea de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare menajeră, stradală și deszăpezire a Orașului Popești-Leordeni, prin procedura de Licitație deschisă în baza Legii nr. 100/2016.
 • Art. 4. – Se aprobă caietul de sarcini a serviciului de salubrizare în Popești-Leordeni, pentru prestarea activității de măturat, spălat, stropit, întreținere a căilor publice), conform Anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și caietul de sarcini a serviciului public de salubrizare în Popești-Leordeni, pentru prestarea activității Salubritate Menajera și Deszăpezire), conform Anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 5. – Se aprobă modelul de Contract de Delegare a Gestiunii Serviciului de Salubritate al orașului Popești-Leordeni, conform Anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 6. – Se aprobă caietul de sarcini cadru al serviciului de salubrizare în Popești-Leordeni, pentru prestarea activității de măturat, spălat, stropit, întreținere a căilor publice, conform Anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 7. – Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredințează aparatului de specialitate a Primarului Orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 8. – Orice prevederi contrare se abrogă
Document semnat