Proiect de hotărâre
privind aprobarea creditelor de angajament destinate obiectivelor de investiții din Oraș Popești-Leordeni în perioada 01.01.2020- 31.12.2021.

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

  • Având în vedere Referatul de Aprobare a domnului primar Petre Iacob, înregistrat sub nr. 62794/10.12.2019, Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 62791/10.12.2019;
  • În baza:
    • Prevederilor art. 4 alin. (5), (6) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
  • În temeiul:
    • Prevederilor art. 129, alin 4, lit f, din OUG 57/2019 - privind Codul Administrativ.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă creditele de angajament, destinate obiectivelor de investiții din Orașul Popești-Leordeni, în perioada 01.01.2020-31.12.2021, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Secretarul General al Orașului Popești-Leordeni, Administratorul Public al Orașului Popești-Leordeni, Serviciul Financiar Buget, și de aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești-Leordeni, Serviciul de Achiziții Publice și Investiții.
Document semnat