Proiect de hotărâre
privind aprobarea acordului de parteneriat între orașul Popești-Leordeni și Fundația „Simionescu” pentru dezvoltarea unor proiecte comune privind implementarea unor servicii sociale primare și/sau specializate și organizarea unor evenimente comemorative, sărbători legale în interesul cetățenilor orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere Referatul de specialitate nr. 60685/29.11.2019 al Serviciului Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară, din care reiese necesitatea aprobării prelungirii acordului de parteneriat între orașul Popești-Leordeni și Fundația „Simionescu” pentru dezvoltarea unor proiecte comune privind implementarea unor servicii sociale primare și/sau specializate și organizarea unor evenimente comemorative, sărbători legale în interesul cetățenilor orașului Popești-Leordeni;
  • Având în vedere Referatul de aprobare nr. 60688/29.11.2019 întocmit de Primarul orașului Popești-Leordeni;
  • Ținând seama de Adresa Fundației umanitare Simionescu cu numărul 255/25.11.2019, care a fost înregistrată în instituția noastră sub nr. 59662/26.11.2019;
  • în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • În baza art. 129, alin. (2), lit. d), art. 139, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aproba Acordul de parteneriat între orașul Popești-Leordeni și Fundația „Simionescu” pentru dezvoltarea unor proiecte comune privind implementarea unor servicii sociale primare și/sau specializate și organizarea unor evenimente comemorative, sărbători legale, în interesul cetățenilor orașului Popești-Leordeni, conform Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Se împuternicește Primarul orașului Popești-Leordeni, domnul Petre IACOB să semneze acordul de prelungire a parteneriatului prevăzut la art. 1 din prezentul document.
  • Art. 3. – Primarul orașului și serviciile de specialitate din cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Document semnat