Proiect de hotărâre
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al operatorului economic UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

 • Având în vedere Referatul de aprobare al domnului primar Petre IACOB, înregistrat sub nr. 64123/13.12.2019, Raportul de specialitate al Administratorului Public înregistrat sub nr. 64122/13.12.2019;
 • În baza:
  • Prevederile Hotărârii Consiliului Local Popești-Leordeni nr. 25/13.03.2018 privind aprobarea înființării SC UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL, întreprindere publică având ca asociat unic orașul Popești-Leordeni, reprezentat prin Consiliul Local;
  • Prevederile legii 51/2006 - privind legea serviciilor comunitare de utilități publice modificările si completările ulterioare;
  • Prevederilor Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
  • O.G nr.26/2013 - privind întărire disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care Statul sau U.A.T sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară cu modificările și completările ulterioare;
 • În temeiul: art. 129, alin 4, lit d, din OUG 57/2019- privind Codul Administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 conform anexei nr. 1 și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 conform anexei nr. 2, al operatorului economic UTILPUB PREST ECO SERV PPL S.R.L, anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Secretarul General al Orașului Popești-Leordeni, și de aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești-Leordeni.
Document semnat